sábado, 21 de mayo de 2011

Decàleg de propostes - Decálogo de propuestas

Hui, dissabte 21 de maig l'Acampada la Safor - Gandia ha reflexionat i consensuat, de manera participativa, el següent decàleg.


Decàleg de propostes:


- Respecte real als valors de justícia, llibertat, igualtat i pluralisme.

- Limitació de les assignacions econòmiques i privilegis dels càrrecs públics. Incapacitació permanent dels condemnats per corrupció per tornar a presentar-se a unes eleccions.

- Modificació de la Llei Electoral de manera que es garantisca la representativitat i proporcionalitat, tenint cura que no es discrimine a cap força política ni voluntat social, permetent l'entrada dels partits minoritaris i acabant amb el bipartidisme. No a la barrera del 5%, la més alta de tot l'Estat.

- Aprofundiment en els mecanismes que permeten a la ciutadania exercir la democràcia directa, com ara referèndums, en els casos de decisions més importants a nivell socioeconòmic i d'intervenció militar. Simplificar els mecanismes per a la presentació d'iniciatives legislatives populars.

- Imposició de la consulta popular obligatòria i vinculant per a l'elaboració i aprovació dels pressupostos municipals, autonòmics i estatals.

- Modificació i creació de mecanismes de control que asseguren l'estricta separació dels poders públics. Assegurar l'absoluta independència del poder judicial.

- Consideració com a bens d'utilitat pública els serveis de primera necessitat per a la ciutadania com l'energia, les xarxes de comunicació, l'alimentació, els transports i la banca. Prohibició per tant dels monopolis i oligopolis privats en subministrament d'aquests bens.

- Dret al treball digne, estable i de qualitat. Prohibició dels EROs (Expedient de Regulació d'Ocupació) en empreses amb beneficis. Dret de tota la ciutadania a prestacions socials públiques que asseguren una vida digna.

- Establiment de mecanismes ciutadans de control de la gestió pública que eviten la corrupció política. Control ciutadà de les activitats econòmiques dels càrrecs públics i establiment d'un sistema d'incompatibilitats que impossibilite l'exercici i el lucre per activitats públiques i privades.

- Establiment d'un sistema fiscal progressiu. Establiment, a nivell global, d'un impost a grans fortunes i les transaccions financeres especulatives. Desaparició immediata dels paradisos fiscals.

- Control ciutadà de les pràctiques de les entitats bancàries. Prohibició de les clàusules abusives, en particular en el cas de les hipoteques.

- Convocatòria d'una Assemblea Constituent.

- Declaració d'un Estat laic.

- Dret a Sanitat i Educació públiques de qualitat.
Hoy, sábado 21 de mayo Acampada La Safor - Gandia ha reflexionado y consensuado el siguiente decálogo, de manera participativa, en la plaza del ayuntamiento donde este movimiento está asentado.


Decálogo de propuestas:


- Respeto real a los valores de justicia, libertad, igualdad y pluralismo.

- Limitación de las asignaciones económicas y privilegios de los cargos públicos. Incapacitación permanente de los condenados por corrupción para volver a presentarse a unas elecciones.

- Modificación de la Ley Electoral. De manera que se garantice la representatividad y proporcionalidad, cuidando que no se discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, permitiendo la entrada de los partidos minoritarios y acabando con el bipartidismo. No a la barrera del 5%, la más alta de todo el Estado.

- Profundización en los mecanismos que permitan a la ciudadanía ejercer la democracia directa, como referéndums, en los casos más importantes a nivel socio-económico y militar. Simplificar los mecanismos para la presentación de iniciativas legislativas populares.

- Imposición de la consulta popular obligatoria y vinculante para la elaboración y aprobación de los presupuestos municipales, autonómicos y estatales.

- Modificación y creación de mecanismos de control que aseguren la estricta separación de los poderes públicos. Asegurar la absoluta independencia del poder judicial.

- Consideración como bienes de utilidad pública los servicios de primera necesidad para la ciudadanía como energía, redes de comunicación, alimentación, transportes y banca. Prohibición por tanto de los monopolios y oligopolios privados en suministro de estos bienes.

- Derecho al trabajo digno, estable y de calidad. Prohibición de los EREs en empresas con beneficios. Derecho de toda la ciudadanía a prestaciones sociales públicas que aseguren una vida digna.

- Establecimiento de mecanismos ciudadanos de control de la gestión pública que eviten la corrupción política. Control ciudadano de las actividades económicas de los cargos públicos y establecimiento de un sistema de incompatibilidades que imposibilite el ejercicio y el lucro por actividades públicas y privadas.

- Establecimiento de un sistema fiscal progresivo. Establecimiento a nivel global de un impuesto a grandes fortunas y a las transacciones financieras especulativas. Desaparición inmediata de los paraísos fiscales.

- Control ciudadano de las prácticas de las entidades bancarias. Prohibición de las cláusulas abusivas en particular respecto de las hipotecas.

- Convocatoria de una Asamblea Constituyente.

- Declarar un Estado laico.

- Derecho a una sanidad y educación públicas de calidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario